Visszaélés-bejelentés

Visszaélés-bejelentési rendszer – Jogszerviz Kft.

A Jogszerviz Kft. működése során mindig az ügyfelek, az üzleti partnerek, és a közvélemény bizalmát tartja szem előtt. A Kft. következetesen betartja a hatályos jogszabályokat, a korrupció és a megvesztegetés ellen pedig visszaélés-bejelentési rendszert is működtet.

A Jogszerviz Kft. által fenntartott bejelentési rendszerbe a Kft. munkavállalóin, valamint a vele szerződéses jogviszonyban álló személyeken kívül olyan személyek is tehetnek bejelentést, akik korábban álltak jogviszonyban a Kft-vel, vagy a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött. 

A bejelentés megtétele jogszerű, ha 

– a bejelentő a bejelentését az alább részletezett visszaélés-bejelentési rendszerek valamelyikén tette meg, 

– a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és

– a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó információ a bejelentés időpontjában valós volt.

Rosszhiszemű, valótlan bejelentés esetén a Jogszerviz Kft. polgári jogi vagy munkajogi igényt érvényesíthet a bejelentővel szemben, illetve az arra jogosult szervnél eljárást kezdeményezhet.

A nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők. Ezen kategórián kívüli személyes adatokat a Jogszerviz Kft. haladéktalanul törli. 

A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével – nem oszthatják meg a foglalkoztatói szervezet egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem. A tisztességes eljárás követelményének megfelelve biztosítjuk, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá.

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével a Jogszerviz Kft. szerződés keretében Ivánka-Csontos Andrea egyéni vállalkozót bízza meg (Székhely: 5000 Szolnok, Dr. Kronberg János utca 9., Adószám: 59189529-1-51, Nyilvántartási szám: 57272593, a továbbiakban: Megbízott). A bejelentés megtehető elektronikusan a www.officeprotector.hu weboldalon. 

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről megbízott visszaigazolást küld a bejelentő számára. Írásbeli bejelentés továbbá a Jogszerviz Kft. részére címezve nyújtható be székhelyére, a 1083 Budapest, Bókay János utca 44-46. 8. em. postacímen, vagy e-mailen: ertekesites@jogszerviz.hu. Szóbeli bejelentés a Jogszerviz Kft. székhelyén tehető. 

A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül vizsgálja ki a Jogszerviz Kft., amely határidőtől – név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével – csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a három hónapot nem haladhatja meg.

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és visszaélés esetén intézkedéseket kell meghozni azok orvoslására. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, a Jogszerviz Kft. dönt a feljelentés megtételéről. Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Jogszerviz Kft. értékeit, etikai vagy magatartási szabályait, a Kft. a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

A Jogszerviz Kft. minden esetben törekszik a bejelentések kivizsgálásának biztosítására, azonban a vonatkozó jogszabályok értelmében a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

– a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,

– a bejelentést nem az arra jogosult személy tette meg, 

– a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve

– a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A feliratkozással elfogadja az adatvédelmi tájékoztatónkat. Elolvasom az Adatvédelmi tájékoztatót.