Adatvédelmi tájékoztató a Jogszerviz Kft.

 1. Az adatkezelő

Az adatkezelő: Jogszervíz Kft.

Székhelye és elérhetőségei: 1083 Budapest, Bókay János utca 44-46. 8. em.

(Tel.: +36-1-486-3600, Fax: +36-1-486-3601, E-mail: info@daskonyveles.hu, Internet: www.daskonyveles.hu)

Képviselője: Szabó György és Kormanikné Szuróczki Gabriella (elérhetőségek: a Jogszervíz Kft. fenti elérhetőségein)

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló legfontosabb jogszabályok és fogalmak

Jogszabályok:

 •  2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.)
 •  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 •  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)

Fogalmak:

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, akivel a személyes adatot közlik;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; illetve azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

személyes adat különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adat, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adat, az egészségügyi adat és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adat.

III. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. alapján a munkaviszony alapján kötelező adatkezelés. A munkaszerződés létrehozása önkéntes, de az csak abban az esetben lehetséges, ha a munkavállaló hozzájárul az adatainak kezeléséhez.

A GDPR előírásai alapján az adatkezelés jogalapjai:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikk 1. a) pont)
 • az adatkezelés szerződés (munkaszerződés) teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk 1. b) pont)
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl.: NAV lejelentés, bérszámfejtés) (GDPR 6. cikk 1. c) pont)
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk 1. f) pont)
 1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a munkaviszony fenntartása és a munka ellátása, a Jogszervíz Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettségeknek történő megfelelés, a munkavállaló munkaviszonyával kapcsolatos tények megállapítása és a munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése.

 1. A kezelt adatok köre

A Jogszervíz Kft. a munkaviszonnyal kapcsolatosan az alábbi adatokat kezeli: név; születési név; érintett anyja neve; születési hely és idő; lakcím; levelezési cím; telefonszám; e-mail cím; fénykép; hangfelvétel; videofelvétel; társadalmi azonosító számok; családi állapottal kapcsolatos adatok (pl.: házasság, gyermekek száma; egészségügyi vizsgálathoz kacsolódó adatok (pl.: táppénz, munkabaleset, orvosi egészségügyi alkalmasság); bírósági vagy más letiltás adatszolgáltatás során felmerülő adatok; hatósági erkölcsi bizonyítványon szereplő adatok; munkavállaló által megadott egyéb adatok.

Egészségügyi és bűnügyi adatot (személyes adat különleges kategóriái) a Jogszervíz Kft. csak akkor kezel, ha azt a munkavállaló bocsátotta a Jogszervíz Kft. rendelkezésére és az törvény alapján kötelező (pl.: hatósági erkölcsi bizonyítvány, táppénz ellátáshoz szükséges adatok, orvosi alkalmassági adatok).

 1. A személyes adatok címzettjei

A Jogszervíz Kft. az adatokat az alábbi címzetteknek adhatja át:

 • a Jogszervíz Kft. munkavállalói
 • tulajdonos (D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.
 • bérszámfejtéssel megbízott vállalkozás és üzemorvosi szolgáltató;
 • partnerek, ügyfelek és képviselőik;
 • hatóságok, bíróság;
 • beszállítók;
 • egyéb természetes vagy jogi személyek, akikkel a Jogszervíz Kft. szerződéses kapcsolatban áll vagy más kapcsolatot tart fenn a Jogszervíz Kft. tevékenységének ellátása érdekében.

A fenti címzetteknek a Jogszervíz Kft. kizárólag azokat az adatokat adja át, amelyek feltétlenül szükségesek és indokoltak a feladatok ellátásához.

VII. Az adatkezelés időtartama

A Jogszervíz Kft. a munkaviszony fennállása során tudomására jutott személyes adatokat mindaddig kezeli, amíg a munkaviszonnyal kapcsolatosan igény érvényesíthető vagy jogszabály iratmegőrzési kötelezettséget ír elő. Az elévülési idő a munkajogban 3 év. A számvitelről szóló jogszabályok pedig 8 éves iratmegőrzési időt írnak elő, ezért a Biztosító a munkaviszonnyal kapcsolatos adatokat a munkaviszony megszűnésétől számított 8 évig őrzi meg.A leghosszabb iratmegőrzési időt az 1995. évi LXVI. törvény ír elő, ez alapján a bérszámfejtéshez és a munkaviszonyhoz kapcsolódó iratokat Társaságunk 50 évig őrzi meg, a munkaviszony megszűnésétől számítottan.

VIII. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

Tájékoztatáshoz való jog 

Az érintett jogosult tájékoztatást kérni az adatkezeléséről, amelyre a Jogszervíz Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül kell tájékoztatni az érintettet. 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a tájékoztatás iránti kérelmeket a Jogszervíz Kft. székhelyére (levelezési cím: 1082 Budapest, Futó utca 47-53., Jogszervíz Kft., e-mail: info@daskonyveles.hu) kérjük eljuttatni. A Jogszervíz Kft. készséggel áll a munkatársak rendelkezésére az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás nyújtásában.

Ha a Jogszervíz Kft. nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán vagy az igény teljesítését megtagadja, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljáról;
 2. az érintett személyes adatok kategóriáiról, a kezelt adatokról;
 3. azokról, akik részére adattovábbítás történik;
 4. az adatok tárolásának időtartamáról (meghatározási szempontjairól);
 5. az érintettnek joga van kérni a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését, zárolását vagy korlátozását, illetve tiltakozhat az adatok kezelése ellen;
 6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást, ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére – a kötelező adatkezelés kivételével vagy ha az már nem szükséges a szerződés teljesítéséhez – az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje abban az esetben, ha jogszabály ezt előírja.

Az adatkezelés korlátozásához való jog és a tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az adatkezelés jogalapja az alábbiakon alapul:

 1. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 2. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 1. Jogorvoslat és kártérítés

Az érintettnek az alábbi jogorvoslati lehetőségei vannak a Jogszervíz Kft. adatkezelésével kapcsolatosan:

További felvilágosítást kérhet a Jogszervíz Kft. adatkezelésre vonatkozóan.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felé panasszal élhet.

A NAIH elérhetőségei: Cím: 1125 Budapest, Széchenyi Erzsébet fasor 22/c., Tel.: +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, Internet: www.naih.hu, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósághoz fordulhat.

A NAIH eljárásának kezdeményezése mellett az érintettnek lehetősége van a jogérvényesítés érdekében bírósági utat is igénybe venni. A pert megindíthatja a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt, erről további információ a www.birosag.hu internetes oldalon található.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 1. Adatbiztonság

Az adatbiztonság érdekében az adatokat a Jogszervíz Kft. védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Jogszervíz Kft. az adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

A Jogszervíz Kft. a papír alapú dokumentumokat a székhelyén zárt helyen őrzi és csak azok a munkavállalók férnek az adatokhoz, akik a Jogszervíz Kft. szabályzatai alapján erre jogosultak. Az elektronikusan rögzített és tárolt adatokat a Jogszervíz Kft. zárt informatikai rendszereiben tárolja. 

 1. Egyéb rendelkezések

–  A Jogszervíz Kft. nem végez automatizált döntéshozatalt és profilalkotást.

A Jogszervíz Kft.-nél nem tevékenykedik adatvédelmi tisztségviselő, mert nem tartozik a GDPR 37. cikkelye alá.

– Amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (adatkezelés az érintett kifejezett hozzájárulása alapján különleges adatra vonatkozóan) alapul, a hozzájárulás bármely időpontban visszavonható. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása írásban tehető meg a Jogszervíz Kft. elérhetőségein keresztül.

A Jogszervíz Kft. az adatokat Európai Unión kívül (harmadik országba) és nemzetközi szervezetek részére nem továbbítja.

A Jogszervíz Kft. a jogszabály előírásainak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentkezett. A Jogszervíz Kft.  személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseiről az érintettek tájékozódásának elősegítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hatósági nyilvántartást vezet. Az adatvédelmi nyilvántartás nyilvános. 

Bármilyen felmerülő kérdés esetén keress minket bizalommal!

Jogszervíz Kft.

Hatályos: 2018.05.25-től

A feliratkozással elfogadja az adatvédelmi tájékoztatónkat. Elolvasom az Adatvédelmi tájékoztatót.